Senior methodologist
8 (7142) 57 51 24
a.tulekova@apa.kz